Η Μεσόγειος Θάλασσα βρίσκεται σε κίνδυνο! - Μέρος 1=ο Μια έρευνα από τους υποψηφίους της τάξης ESB (Lower) -με την αρωγή της Hillside Press (Journeys B2)


Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!