Μια γνωριμία για άτομα με προβλήματα κινητικότητας θα γίνει στην τάξη μας την άλλη Πέμπτη ( Pre-Intermediate class) και τον τρόπο αντιμετώπισης τους μέσα από συζήτηση του εν λόγω περιοδικού και των κειμένων που καλύπτουμε στην τάξη!


Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!