Αλήθεια τι είναι η Favella? Που βρίσκεται? Τι γίνεται εκεί? Μια μικρή έρευνα από την Intermediate τάξη μας! (πηγή Rio De Janeiro -Unit 6 ,Journeys B1, Coursebook- Hillside Press, published in 2010


  (video taken : www.google.com/youtubevideos)
 (account: pandreopoulou02@gmail.com)


Favela (which is a Brazilian-Portuguese word for "slum) is the name given to the very poor areas of Rio.


    The favelas are neighbourhoods with poorly-made homes that have usually been built by the people living in them. 


   Although they 're racially-mixed , the majority were created when black slaves were given their freedom in 1888, but had no jobs or homes to go to.
  
     It's impossible to drive a car into most favelas because the streets are very narrow. 


   In these alleys , crime rates are very high because of the gang culture that exists there.

 
10 comments

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!