Αλήθεια τι είναι η Favella? Που βρίσκεται? Τι γίνεται εκεί? Μια μικρή έρευνα από την Intermediate τάξη μας! (πηγή Rio De Janeiro -Unit 6 ,Journeys B1, Coursebook- Hillside Press, published in 2010


  (video taken : www.google.com/youtubevideos)
 (account: pandreopoulou02@gmail.com)


Favela (which is a Brazilian-Portuguese word for "slum) is the name given to the very poor areas of Rio.


    The favelas are neighbourhoods with poorly-made homes that have usually been built by the people living in them. 


   Although they 're racially-mixed , the majority were created when black slaves were given their freedom in 1888, but had no jobs or homes to go to.
  
     It's impossible to drive a car into most favelas because the streets are very narrow. 


   In these alleys , crime rates are very high because of the gang culture that exists there.

 
10 comments

Popular posts from this blog

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)