....και ένα παιχνίδι με "φράσεις" για προχωρημένα επίπεδα γλωσσομάθειας με χρήση διαδραστικής παρουσίας...

Phrase Spot by CPE /ECPE Class :: PIMPAMPUM :: Phrasr .:.
Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!