Ένα ανεπίσημο γραμμα σε φίλο μας γράφοντάς του για το είδος μουσικής που μας αρέσει ....(ESB Class)

Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!