..και τι γνώμη έχουν οι έφηβοι μαθητές μας για το φαινόμενο της "παγκοσμιοποίησης" που βασανίζει τις γενιές μας και που αποβλέπει σε μεγαλύτερη κερδοφορία πολυεθνικών επιχειρήσεων οδηγώντας στην εξαθλίωση εκατομμύρια λαών???.............
Globalisation 
1.( How do I feel about a globalised culture?)
 Well, on the one side of the coin, a homogenous image of a united world seems to be promoted enabling all nations to relish one world government with its laws and policies, one dominant world (English) with its music, education system ,fashion, diet, lifestyle and diet—the whole planet has to be united ,promoting profitability for world businesses and tax denial… On the other side of it, the poor become more poverty stricken, the majority lives in squalor, local languages and customs perish losing their identity in this way and their diversity…because the world needs this sth else to bring about change…you see.. I don’t know..


2. (In what ways do you think it affects culture in your country?)
 We perish our linguistic heritage because of tremendous propagation of the English language, our healthy diet (youngsters imitate fast food eating habits from vending machines influenced by watching American movies, we imitate fake lifestyle and habits (like homosexuality, prostitution,  violence, war terrorism and drug abuse) brought along by the American  movie culture.......of course, we shouldn't underestimate the speedy internet connection that unites nations within seconds for communication and trade.....

 3. (Does it widen or cross the gap?)
 No…by all means it widens  the generation gap and even further it  alienates it…unless we change our political system soon enough, the decline of our morality and economic squalor will perpetuate leading us to consummate extinction as a nation and as a civilisation….unfortunately, our politιcians are captivated by the current global political mainstream….
Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!